Obsah

Bakalářské práce

Zadávání závěrečných prací

K úspěšnému ukončení bakalářského studia je nezbytné vypracovat, odevzdat a úspěšně obhájit bakalářskou práci.

1) Výběr tématu bakalářské práce (standardně 5. semestr)

Dle Směrnice děkana pro SZZ na ČVUT FEL musí student mít vybrané téma BP nejpozději před začátkem řádných zápisů do semestru předpokládaného ukončení studia ve svém studijním programu (standardně v 5. semestru bakalářského studia a 3. semestru u studia magisterského).

Téma BP si student může vybrat ze zveřejněných témat katedry v KOSu nebo se může individuálně domluvit s konkrétním učitelem (to je opět na iniciativě studenta). Student může rovněž přijít i s vlastním tématem, v tomto případě ale je nutné, aby téma bylo schváleno oborovou katedrou resp. garantem oboru. Tzv. Rámcová témata závěrečných prací (RT) a Témata závěrečných prací (TZP) vypisují učitelé a lze je najít v KOSu v záložce "Státní zkoušky". Student může projevit zájem o jedno či více RT nebo si může přímo rezervovat TZP. Po výběru RT, resp. TZP student kontaktuje příslušného učitele (budoucí vedoucí bakalářské práce). Buď je potřeba RT převést na TZP a doplnit příslušné parametry nebo se TZP pouze doladí tak, aby je bylo možné předat ke schválení vedoucímu katedry obhajoby. V každém prípadě je při rezervaci tématu bakalářské práce potřebné kontaktovat studijní referentku příslušného studijního oboru.

Vedoucí BP nemusí být vždy z katedry, na níž proběhne obhajoba , ale může být i z jiné katedry (katedra vedoucího práce), vedoucím může být dokonce externista. Konkrétní administrativní kroky k rezervaci a přidělení tématu BP sdělí katedra obhajoby. 

2) Schválení tématu bakalářské práce (standardně 5. semestr)

Jakmile se student s vedoucím BP domluví na Tématu závěrečné práce (TZP), vedoucí práce předá TZP studijní referentce příslušného studijného oboru ke schválení. Studijní referentka předá TZP ke schválení vedoucímu katedry (případně garantovi oboru/programu). Ke schválení je zadání ZP nutné předložit podle pokynů příslušné katedry nejpozději však dva týdny před zahájením následujícího semestru.

Po schválení Tématu závěrečné práce vedoucím katedry a děkanem je téma převedeno do stavu "Zadané" a katedra obhajoby vytiskne tzv. "Zadání bakalářské práce". Na Zadání BP katedra zajistí potřebné podpisy (děkana, vedoucího katedry obhajoby a vedoucího práce). Následně si musí student Zadání BP převzít na sekretariátu katedry a takto podepsané vložit do hotového výtisku své bakalářské práce před jejím odevzdáním.

Dle Směrnice děkana pro SZZ je platnost zadání omezena na dobu tří následujících semestrů. Pokud student neodevzdá do této lhůty závěrečnou práci, rozhodne děkan na návrh vedoucího katedry, která závěrečnou práci zadala, zda lze platnost zadání výjimečně prodloužit nebo zda student obdrží nové zadání závěrečné práce

Je-li vedoucím práce externista, pak se o administrativní kroky opět postará katedra obhajoby; v případě pochybností student kontaktuje garanta svého oboru, nebo studijní referentku.

Pokud bude ZP psaná anglicky, bude text pokynů v angličtině. Na základě toho bude Zadávací list ZP vyhotoven v angličtině.

 

3) Zápis předmětu Bakalářská práce (standardně 6. semestr)

Student si zapisuje předmět "Bakalářská práce" v semestru, v němž předpokládá řádné ukončení studia ve svém studijním programu, tedy hodlá obhajovat bakalářskou práci. Podmínkou pro zápis předmětu je téma bakalářské práce schválené katedrou obhajoby.

Jako každý jiný předmět, i předmět BP je možné si zapsat dvakrát.

 

4) Vypracování a odevzdaní bakalářské práce (standardně 6. semestr)

Datum odevzdání BP je určeno časovým plánem akademického roku.

Formální náležitosti podoby tištěné verse Bakalářské práce předepisuje Čl. 3, odst. 10 Směrnice děkana pro závěrečné práce a státní zkoušky na ČVUT FEL, další detaily, jako podoba titulní stránky apod., sdělí katedra.

Pro psaní/formátování bakalářské práce fakulta doporučuje tyto šablony:

Tex šablona pro csplain s využitím OPmac pana doktora Olšáka

LaTeX šablona pro ZP pana Ing. Hejdy

Doporučené pořadí povinných náležitostí BP je demonstrováno v tomto dokumentu. Na již obhájené bakalářské práce se můžete podívat do úložiště ČVUT-DSpace.

Další užitečné informace, doporučení a nejčastější chyby při psaní vysokoškolské závěrečné práce je možné nalézt v dokumentu Jak psát VŠKP knihovny ČVUT.

Závěrečná práce se odevzdává nejprve elektronicky, prostřednictvím KOSu (návod pro odevzdání). Součástí elektronické verze BP je i zadání bakalářské práce bez podpisů.

Následně je do určeného termínu nutné odevzdat dva výtisky BP nejčastěji na sekretariátu katedry obhajoby či na místě podle instrukcí katedry obhajoby. V jednom výtisku je vevázané originální zadání BP (s podpisy). Ve druhém výtisku je vevázaná kopie originálního zadání BP (s podpisy).

Po kontrole náležitostí podle Směrnice děkana rozhodne vedoucí práce o udělení nebo neudělení zápočtu. Zápis zápočtu provádí buď vedoucí bakalářské práce nebo pracovník pověřený vedoucím katedry, která bakalářskou práci zadala (nejčastěji v případě nepřítomnosti vedoucího práce).

Pokud student nestihne BP včas vypracovat a odevzdat (viz detailní informace), bude postupovat dle Směrnice děkana pro ZP a SZZ na ČVUT FEL, například může požádat o náhradní termín odevzdání; důležité je, že nepřichází o termín bakalářské státní závěrečné zkoušky (SZZ).