Obsah

Přijímací řízení

Na rozdíl od většiny informatických programů v ČR má Otevřená informatika přijímací zkoušky. Nechceme totiž brát zkoušky na konci prvního ročníku jako náhradu přijímacího řízení. Ztráceli bychom tím čas všichni, učitelé i studenti.

I díky tomu postupuje mnohem více studentů OI do druhého ročníku, než na většině ostatních programů. Proto gratulaci k přijetí na OI, která vám přijde poštou, berte jako naše vyjádření důvěry, že studium úspěšně dokončíte.

Jak se stát bakalářským studentem OI?

Chci se stát bakalářem na OI

Jak se stát magisterským studentem OI?

Chci se stát magistrem na OI

Specifika platná pro magisterský program OI

I. Přijetí bez přijímací zkoušky

Stručný souhrn: bez přijímací zkoušky budou uchazeči přijímáni do naplnění 50% kapacity jednotlivých oborů. Nutnou podmínkou je buď průměrný prospěch do 1,80 v bakalářské etapě, celková výsledná známka "A" případně "1" z bakalářské/magisterské státní závěrečné zkoušky nebo výjimečně významné výsledky v relevantní oblasti.

 1. Vedle dokumentů požadovaných v podmínkách mohou uchazeči spolu s přihláškou dodat materiály dokumentující jejich významné předchozí výsledky, z nichž je možno spolehlivě usoudit na uchazečův studijní, případně výzkumný potenciál v oborech OI. Komise ve výjimečných případech může přijmout uchazeče(ku) na základě těchto výsledků a s přihlédnutím k jeho (jejímu) studijnímu průměru v bakalářské etapě.
 2. Uchazeči, kteří absolvovali příbuzný bakalářský program s váženým studijním průměrem nepřevyšujícím 1,80, budou seřazeni vzestupně dle studijního průměru do seznamu. Komise může upravit pořadí u uchazečů, kteří neabsolvovali bakalářský program na FEL ČVUT, a to s přihlédnutím k míře příbuznosti a náročnosti absolvovaného programu1.
 3. Každý(á) uchazeč(ka) na seznamu z bodu I.2 bude přijat(a) do nejpreferovanějšího z těch oborů, o nichž vyjádřil(a) zájem v přihlášce a jejichž kapacita není ještě z jedné poloviny naplněna uchazeči, kteří se na seznamu vyskytují výše 2. Uchazeč(ka) má možnost přijetí odmítnout 3.

II. Přijetí na základě přijímací zkoušky

Stručný souhrn: přijímací zkouška proběhne až po oznámení výsledků přijímání bez zkoušky. Pro uchazeče, kteří se zúčastní přijímací zkoušky, je vyhrazeno minimálně 50% kapacity každého oboru.

Vzorový test

 1. K přijímací zkoušce budou pozváni všichni uchazeči vyjma těch, kteří byli přijati podle bodu I.3 a přijetí neodmítli. Zkouška je písemná, v češtině, trvá 90 minut a obsahuje 35 otázek. Obsah otázek je čerpán z podmnožiny společných státnicových otázek bakalářského programu OI, která je uvedena v oddíle III. Při vypracování testů studenti u sebe mohou mít pouze psací potřeby. Uchazeči, kteří se ze zdravotních důvodů nebudou moci ke zkoušce dostavit, budou na základě potvrzení od lékaře přizváni k náhradnímu termínu.
 2. Uchazeči, kteří vykonali přijímací zkoušku, budou seřazeni do seznamu vzestupně dle váženého součtu výsledku zkoušky a průměrného prospěchu v bakalářském studiu, přičemž druhý sčítanec může být komisí upraven u uchazečů, kteří neabsolvovali příbuzný bakalářský program na FEL ČVUT, a to s přihlédnutím k náročnosti a případné příbuznosti absolvovaného programu 1. Z tohoto seznamu budou vyřazeni uchazeči, u nichž vážený součet překročí prahovou hodnotu.
 3. Každý(á) uchazeč(ka) na seznamu z bodu II.2 bude přijat(a) do nejpreferovanějšího z těch oborů, o něž vyjádřil(a) zájem v přihlášce a jejichž kapacita není ještě naplněna uchazeči, kteří se na seznamu vyskytují výše 2.

III. Okruhy k příjmací zkoušce

Následuje přehled skupin okruhů příslušejících jednotlivým předmětům či skupinám předmětů. U každé skupiny je uveden počet otázek, které z ní budou vybrány do písemky.

Předměty Okruhy

A4B36ALG
A0B36PR1
A0B36PR2
9 otázek

A0B36PR1: programovací jazyky, funkce, procedury, parametry, rekurze a iterace. Principy objektového přístupu, dědění, kompozice; abstraktní třídy, polymorfismus, rozhraní.

A0B36PR2: Události, zdroj a posluchač události, Základy programování v C, pointery, dynamická správa paměti, pole a ukazatele, funkce a pointery.

A4B36ALG: Algoritmy, jejich vlastnosti, asymptotická složitost algoritmů, řád růstu funkcí, časová a paměťová náročnost algoritmů vyhledávání a řazení. Základní algoritmy řazení (mergesort, quicksort, heapsort) a vyhledávání. Datové typy, seznam, zásobník, fronta, spojové seznamy, lineární seznamy, stromy, jejich vlastnosti, binární stromy. Rekurze, základní vlastnosti.

A4B01DMA
5 otázek
Vlastnosti celých čísel (dělitelnost, prvočísla). Počítání modulo. Binární relace, zejména ekvivalence a uspořádání. Kombinatorika (princip inkluze a exkluze). Využití matematické indukce. Rekurzivní vztahy (řešení rovnic, odhad náročnosti algoritmů).

A0B01LAG

5 otázek

Lineární závislost a nezávislost, báze, dimenze. Lineární zobrazení. Matice, determinant, inverzní matice, vlastní čísla. Soustavy lineárních rovnic.

A0B01LGR

3 otázky

Souvislost, silná souvislost, stromy a kostry. Sémantický důsledek a tautologická ekvivalence ve výrokové logice. Sémantický důsledek a tautologická ekvivalence v predikátové logice.
A0B36APO
3 otázky
Architektura počítače. Porovnání přístupů RISC a CISC procesorů. Standardní systémové a I/O sběrnice počítačových systémů.

A4B33DS

3 otázky

Základy modelování dat, E-R diagramy, relační model, normální formy. Základy jazyka SQL, referenční integrita.

A0B35SPS

3 otázky

Syntéza kombinačních a sekvenčních logických obvodů. Hazardy v logických obvodech. Minimalizace logických funkcí pomocí Karnaughových map. Mikroprogramový automat. Mikroprocesor, instrukční cykly. Strojový kód obecného procesoru. Základní instrukce. Přerušení a výjimky. Zdroje přerušení.

A4B33OSS

3 otázky

Operační systém, proces, vlákno, algoritmy plánování procesů. Komunikace mezi procesy, kritické sekce, synchronizační nástroje, problém uváznutí. Virtuální paměť - stránkování, algoritmy pro náhradu stránek, segmentace. Počítačové sítě,adresování, směrování, IP protokoly (UDP, TCP, ICMP).
A4B01MA2
1 otázka
Limita funkce a posloupnosti (l’Hospitalovo pravidlo). Derivace a parciální derivace: výpočet a význam (monotonie, extrémy). Základní metody výpočtu integrálu a nevlastní integrál.

IV. Poznámky

1 U absolventů téhož programu bude tedy případná úprava provedena stejnou měrou.

Za příbuzné bakalářské programy jsou považovány:

 • Otevřená informatika na FEL ČVUT
 • Kybernetika a robotika na FEL ČVUT
 • Softwarové technologie a management na FEL ČVUT
 • Softwarové inženýrství a technologie na FEL ČVUT
 • Elektrotechnika a informatika na FEL ČVUT
 • Komunikace, multimédia a elektronika - výběrový na FEL ČVUT
 • Informatika na FIT ČVUT
 • Matematické inženýrství na FJFI ČVUT
 • Informační technologie na FIT VUT v Brně
 • Informatika na VŠE v Praze
 • Informatika na MFF UK Praha
 • Informatika (nebo příbuzné obory) na ZČU Plzeň
 • Informatika, aplikovaná informatika na Fakultě přírodovědecké Ostravské univerzity
 • Informatika, aplikovaná informatika na FI MU Brno
 • Informatika a výpočetní technika na Technické univerzitě Ostrava
 • Informační technologie na TU Liberec

Slovensko:

 • Informatika - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě
 • Informatika - FIIT STU v Bratislavě
 • Kybernetika; Aplikovaná informatika; Informatika; Inteligentní systémy - Fakulta elektrotechniky a informatiky TU Košice

Ostatní obory a programy bude přijímací komise posuzovat individuálně.

2 Může se stát, že takový obor neexistuje. Tedy studijní průměr do 1,80 (pro bod I.3), resp. nepřekročení prahové hodnoty (pro bod II.3) nezaručuje přijetí do magisterského programu OI.

3 Zde je záměrem umožnit uchazečům nepřijatým do oboru své první volby zkusit přijetí do tohoto oboru na základě přijímací zkoušky.