Obsah

Charakteristika programu Otevřená informatika

V současné době nejen v evropském regionu, ale i v celosvětovém měřítku existuje silná poptávka po odbornících na informační technologie, která - s ohledem na současné trendy - bude ještě delší dobu přetrvávat. Je zcela zřejmé, že stávající nabídka informatických programů v ČR může tuto poptávku pokrýt jen částečně. Informatika se vyučuje převážně jako nově vzniklý obor při již existujících programech, což přináší značná omezení na efektivitu, kvalitu a obecnost výuky.

Otevřená informatika nabízí zájemcům o studium zcela nový, individuálně konfigurovatelný program, který poskytuje informatické vzdělání nezatížené návazností na již existující programy a vycházející z nejnovějších poznatků nejen oborových, ale i pedagogických.

Program se drží tradice FEL ČVUT a mezi povinnými předměty klade důraz na matematiku, jejíž podíl je vyšší než doporučují standardy. To je v souladu s ambicí programu oslovovat studenty, kteří chtějí získat co nejkvalitnější vzdělání s hlubokou teoretickou průpravou připravující na tvůrčí přístup k řešení problémů. Program rovněž klade důraz na znalostní mezioborovost a schopnost spolupráce při řešení problémů. Absolvent programu by měl být schopen samostatné odborné práce, stejně jako se dokázat efektivně začlenit do kolektivu vynikajících odborníků v oblasti informatiky. Od absolventa očekáváme, že mu nebude činit problém iniciativně identifikovat otevřené technické problémy a přistupovat k nim jak výzkumně, tak komerčně.

Cíle programu

  • Standardizace znalostí absolventa. Program Otevřená informatika poskytuje vzdělání v oblasti informatiky v souladu se světově uznávanými a ověřenými standardy kurikula IEEE/ACM a vyhovuje náplni standardních testů GRE/CS.
  • Vysoká flexibilita přestupů mezi bakalářským a navazujícím magisterským studiem. Jádro programu je sestaveno tak, aby absolvent všech bakalářských oborů mohl bez problémů nastoupit na informatický magisterský program kdekoli ve světě a aby se do magisterského programu mohl přihlásit bakalář ze širokého spektra oborů včetně neinformatických.
  • Vysoká míra volitelnosti. Povinné předměty pokrývají univerzální dlouhodobou znalost, která bude z velké části použitelná desítky let. Tato základní a nezbytná znalost v oboru bude pokryta omezeným množstvím povinných předmětů programu a oboru. Program poté dává studentovi možnost s minimálními omezeními vybrat si cca 25% předmětů k absolvování.
  • Podpora mezioborovosti a vedlejších specializací. Vysoká volitelnost v rámci programu má mnoho výhod. Umožňuje využít synergie v rámci FEL, kdy vhodnou individuální kombinací volitelných předmětů přirozeně vzniknou meziobory a vedlejší specializace (minory) jako například informatik-elektronik, informatik-robotik, informatik-manažer.
  • Příprava praktických i teoretických bakalářů. Malá skupina povinných předmětů také řeší problém, jak zároveň připravovat prakticky zaměřené bakaláře a studenty vyžadující hlubokou teoretickou přípravu pro prestižní magisterské studium. Jejich průchod studiem se liší volbou volitelných předmětů, v prvém případě praktických, v druhém prohlubujících znalost.
  • Návaznost na průmyslovou praxi a výzkumnou práci. Obory studia jsou navrženy takovým způsobem, že v magisterské etapě studenta zapojují do výzkumné práce elitních center a laboratoří. Ty na FEL dosahují excelentních výsledků v mezinárodní komunitě a umožňují studentům spolupráci na projektech s účastí průmyslu, k níž směřují povinné kurzy.

Výuka

Na výuce programu Otevřená informatika se z velké části podílejí přední odborníci z oblastí teoretické i aplikované informatiky v České republice. Výuka je vedena pedagogy a vědeckými pracovníky s rozsáhlými znalostmi a renomé v oboru, kteří jsou navíc motivováni účastnit se výukového procesu s vybranými studenty.

Zatímco v bakalářské etapě studia budou poskytnuty studentům především základní znalosti z oblasti informatiky, v magisterské etapě budou studenti moci přímo spolupracovat s elitními výzkumnými centry, které působí na Fakultě elektrotechnické. Studenti, kteří si zvolí bakalářský obor Informatika a počítačové vědy, mají možnost se již v bakalářské etapě profilovat výzkumně.

Propojení výzkumu s výukou a spolupráce s externími firmami se realizuje kromě klasické spolupráce rovněž pomocí účasti pedagogů z praxe, kteří mají hluboké praktické znalosti a podílejí se na firemních projektech. Tímto způsobem se studenti seznámí s moderními metodami a přístupy v dané oblasti,  seznámí se s moderním profesionálním hardwarem i softwarem. Tím zvýší svoje šance na trhu práce a rozšíří možnosti uplatnění po ukončení studia. Díky výzkumné činnosti mají pracovníci kateder úzké kontakty s průmyslem a mohou schopným absolventům pomoci i s uplatněním po ukončení studia.

Schopnost mluvit a vzdělávat se v anglickém jazyce je pro studenta i odborníka v informatice důležitou výhodou na trhu práce. Našim absolventům praktická znalost cizího jazyka otevírá možnost výjezdu do zahraničí, kde se setkají s odlišným přístupem k řešení problémů i jiným pracovním stylem a navážou profesní kontakty.