Obsah

Informace pro nové studenty

Přijetí na vysokou školu s sebou přináší řadu změn, možností, ale také povinností. Na této stránce proto naleznete jednoduchý souhrn toho nejdůležitějšího, s čím byste se měli na začátku studia seznámit.

Informační systémy a hesla

Stejně jako na každé moderní technické univerzitě se i na ČVUT setkáte s řadou informačních systémů. Přístup do většiny z nich je ale chráněn, a proto si každý uchazeč musí zajistit své uživatelské jméno a zřídit celoškolské heslo ČVUT. Potřebujete k tomu kód vaší přihlášky, který zadáte do aplikace První heslo.

Z historických a technických důvodů se pro přístup do e-mailové schránky studenta využívá ještě druhé, odlišné heslo pro NetWare. Jeho nastavení lze provésts pomocí celoškolského hesla prostřednictvím webového formuláře.

Jako student fakulty se pak setkáte nejčastěji s těmito systémy:

  • FELSight: informační servis pro studium, přehled o umístění studijních materiálů a zobrazení rozvrhu a termínů
  • Komponenta studium - KOS: slouží pro správu studijního plánu, zápisy předmětů, zápis témat závěrečných prací a celé řadě dalších úkonů spojených se studiem.
  • Usermap: vyhledávání osob v rámci celé univerzity.
  • Uživatelská databáze - UDB: vyhledávání osob v rámci fakulty. Slouží též k nastavení hesla do wi-fi sítě Eduroam a konfiguraci fakultní e-mailové schránky.
  • Systém ÚTVS: zápis kurzů tělesné výchovy a pro přihlášení na tělovýchovná soustředění.
  • Transakční zúčtovací systém - TZS: bezhotovostní platby zaměstnanců, studentů a hostů za služby a zboží v rámci ČVUT.
  • Informační systém SÚZ: evidence poplatků a správa služeb v rámci SÚZ ČVUT, jako například platba kolejného a další.
  • Procesní portál: obsahuje souhrnné informace o službách a procesech fakulty zpracované formou diagramů.

Volitelné předměty pro nastupující bakaláře

Rada programu průběžně posuzuje kvalitu volitelných předmětů a doporučuje vybrané volitelné předměty studentům bakalářského studia na OI k zapsání.

Karta studenta

Identifikační čipovou kartu budete potřebovat pro vstup do všech budov ČVUT, ale také například pro platbu ve stravovacích zařízeních ČVUT nebo zapůjčení knih v knihovně ČVUT. Průkaz lze získat na Vydavatelství průkazů ČVUT.

Wi-fi připojení

Ve všech budovách a areálech ČVUT, ale také na celé řadě míst v republice i ve světě, je dostupné bezdrátové připojení k internetu v rámci sítě Eduroam. Pro přihlášení do sítě je potřeba zvolit si heslo v nastavení profilu po přihlášení do systému UDB. Jako uživatelské jméno použijte své školní uživatelské jméno s příponou @fel.cvut.cz (tedy např. novak@fel.cvut.cz).

Více informací o připojení k síti Eduroam lze nalézt na stránkách FEL ČVUT.

E-mailová adresa

Všichni studenti a zaměstnanci mají také svou vlastní e-mailovou schránku, která je určená pro veškerou vnitřní komunikaci v rámci fakulty i univerzity. V případě FEL ČVUT je adresa zakončená doménou fel.cvut.cz a předpona je dána vaším uživatelským jménem. Pro přihlášení k e-mailové schránce je třeba nastavit heslo NetWare.

Pro práci s fakultní elektronickou poštou můžete využít webové rozhraní Horde, nebo nastavit připojení přes vlastního klienta. Více informací se dozvíte na stránkách FEL ČVUT.

Tělesná výchova

Zápis tělesné výchovy není na FEL ČVUT povinný. Zájemci však mají k dispozici širokou nabídku kurzů. Přesné pokyny pro zápis tělovýchovných kurzů naleznete na stránkách Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT nebo v aktuální vyhlášce proděkana pro studium.

Ubytování na kolejích

Při studiu máte možnost ubytovat se v některém ze zařízení SÚZ ČVUT. Podrobné informace naleznete na stránkách SÚZ ČVUT.

Zápis anglického jazyka

Pokud nejste držitelem certifikátu a na zápisu jste absolvovali rozřazovací test z anglického jazyka, nezapomeňte si zkontrolovat svůj výsledek rozřazovacího testu na stránkách katedry jazyků. Jakmile vám na studijním oddělení zapíší daný předmět do KOSu, sami si budete moci zapsat jednu z volných paralelek.

Bližší informace o výuce anglčtiny a dalších cizích jazyků naleznete na stránkách katedry jazyků.

Tvorba rozvrhu a práce s KOSem

Standardně si zápis předmětů a jejich rozvrh pro následující semestr studenti utvářejí sami v rámci tří kroků. Nejprve v průběhu semestru v období předběžných zápisů vyjádří studenti zápisem předmětu do KOSu zájem daný předmět v příštím semestru studovat. Zároveň jsou studentům předem automaticky zapsány povinné předměty, které měli mít splněny v minulosti či jsou jim doporučeny pro příští semestr dle studijního plánu. Později ke konci semestru je vypsáno období řádných zápisů, v němž si mohou dodatečně zapsat další předměty, je-li volná kapacita, případně zrušit zápis některých, již dříve zapsaných předmětů. Po zápisu předmětů si pak tvoří samotný rozvrh – vybírají si u předmětů příslušnou paralelku, která určuje přesný den a čas, kdy budou na výuku docházet, stejně jako kroužek studentů, se kterými budou paralelku navštěvovat. Zápis zvolených předmětů si poté sami prostřednictvím KOSu schválí, čímž se zároveň zapíší do následujícího semestru.

Nově přijatým studentům jsou ale všechny příslušné předměty řádně zapsány na studijním oddělení a studenti nemají možnost (kromě angličtiny a tělocviku) paralelky a rozvrh upravovat. Mohou si pouze zapisovat nové volitelné předměty.

Podrobný návod na práci s KOSem lze nalézt na stránkách FEL ČVUT.

Místnosti a budovy ČVUT

Označení místností na ČVUT se řídí jednoduchými pravidly, které umožňují snadno a rychle se orientovat v každém areálu univerzity. Polohu všech budov a místností společně s vysvětlením kódů naleznete na stránkách FEL ČVUT.

Další důležité informace