Obsah

Diplomové práce

Zadávání závěrečných prací

K úspěšnému ukončení magisterského studia je nezbytné vypracovat, odevzdat a úspěšně obhájit diplomovou práci.

1) Výběr tématu diplomové práce (standardně 3. semestr)

Dle Směrnice děkana pro SZZ na ČVUT FEL musí student mít vybrané téma DP nejpozději do konce období výuky v semestru, který předchází semestru předpokládaného ukončení studia ve svém studijním programu (tj. před začátkem zkouškového období). Standardně tedy do konce výuky třetího semestru dvouletého magisteřského studia (popřípadě semestru, který předchází semestru, v němž si student bude zapisovat předmět "Diplomová práce"). 

Téma DP si student může vybrat ze zveřejněných témat katedry v KOSu nebo se může individuálně domluvit s konkrétním učitelem (to je opět na iniciativě studenta). Student může rovněž přijít i s vlastním tématem, v tomto případě ale je nutné, aby téma bylo schváleno oborovou katedrou resp. garantem oboru. Tzv. Rámcová témata závěrečných prací (RT) a Témata závěrečných prací (TZP) vypisují učitelé a lze je najít v KOSu v záložce "Státní zkoušky". Student může projevit zájem o jedno či více RT nebo si může přímo rezervovat TZP. Po výběru RT, resp. TZP student kontaktuje příslušného učitele (budoucí vedoucí diplomové práce). Buď je potřeba RT převést na TZP a doplnit příslušné parametry nebo se TZP pouze doladí tak, aby je bylo možné předat ke schválení vedoucímu katedry obhajoby. V každém prípadě je při rezervaci tématu diplomové práce potřebné kontaktovat studijní referentku příslušného studijního oboru.

Vedoucí DP nemusí být vždy z katedry, na níž proběhne obhajoba , ale může být i z jiné katedry (katedra vedoucího práce), vedoucím může být dokonce externista. Konkrétní administrativní kroky k rezervaci a přidělení tématu DP sdělí katedra obhajoby. 

2) Schválení tématu diplomové práce (standardně 3. semestr)

Jakmile se student s vedoucím DP domluví na Tématu závěrečné práce (TZP), vedoucí práce předá TZP studijní referentce příslušného studijného oboru ke schválení. Studijní referentka předá TZP ke schválení vedoucímu katedry (případně garantovi oboru/programu). Ke schválení je zadání ZP nutné předložit nejpozdeji do 14. týdne semestru, který předchádzí semestru předpokládaného ukončení studia ve svém studijním programu.

Po schválení Tématu závěrečné práce vedoucím katedry a děkanem je téma převedeno do stavu "Zadané" a katedra obhajoby vytiskne tzv. "Zadání diplomové práce". Na Zadání DP katedra zajistí potřebné podpisy (děkana, vedoucího katedry obhajoby a vedoucího práce). Následně si musí student Zadání DP převzít na sekretariátu katedry a takto podepsané vložit do hotového výtisku své diplomové práce před jejím odevzdáním.

Dle Směrnice děkana pro SZZ je platnost zadání omezena na dobu tří následujících semestrů. Pokud student neodevzdá do této lhůty závěrečnou práci, rozhodne děkan na návrh vedoucího katedry, která závěrečnou práci zadala, zda lze platnost zadání výjimečně prodloužit nebo zda student obdrží nové zadání závěrečné práce

Je-li vedoucím práce externista, pak se o administrativní kroky opět postará katedra obhajoby; v případě pochybností student kontaktuje garanta svého oboru, nebo studijní referentku.

Pokud bude ZP psaná anglicky, bude text pokynů v angličtině. Na základě toho bude Zadávací list ZP vyhotoven v angličtině.

 

3) Zápis předmětu Diplomová práce (standardně 4. semestr)

Student si zapisuje předmět "Diplomová práce" v semestru, v němž předpokládá řádné ukončení studia ve svém studijním programu, tedy hodlá obhajovat diplomovu práci. Podmínkou pro zápis předmětu je téma diplomové práce schválené katedrou obhajoby.

Jako každý jiný předmět, i předmět DP je možné si zapsat dvakrát.

 

4) Vypracování a odevzdaní diplomové práce (standardně 4. semestr)

Datum odevzdání DP je určeno časovým plánem akademického roku.

Formální náležitosti podoby tištěné verse Diplomové práce předepisuje Čl. 3, odst. 10 Směrnice děkana pro závěrečné práce a státní zkoušky na ČVUT FEL, další detaily, jako podoba titulní stránky apod., sdělí katedra.

Pro psaní/formátování diplomové práce fakulta doporučuje tyto šablony:

Tex šablona pro csplain s využitím OPmac pana doktora Olšáka

LaTeX šablona pro ZP pana Ing. Hejdy

Doporučené pořadí povinných náležitostí DP je demonstrováno v tomto dokumentu. Na již obhájené diplomové práce se můžete podívat do úložiště ČVUT-DSpace.

Další užitečné informace, doporučení a nejčastější chyby při psaní vysokoškolské závěrečné práce je možné nalézt v dokumentu Jak psát VŠKP knihovny ČVUT.

Závěrečná práce se odevzdává nejprve elektronicky, prostřednictvím KOSu (návod pro odevzdání). Součástí elektronické verze DP je i zadání diplomové práce bez podpisů.

Následně je do určeného termínu nutné odevzdat dva výtisky DP nejčastěji na sekretariátu katedry obhajoby či na místě podle instrukcí katedry obhajoby. V jednom výtisku je vevázané originální zadání DP (s podpisy). Ve druhém výtisku je vevázaná kopie originálního zadání DP (s podpisy).

Po kontrole náležitostí podle Směrnice děkana rozhodne vedoucí práce o udělení nebo neudělení zápočtu. Zápis zápočtu provádí buď vedoucí diplomové práce nebo pracovník pověřený vedoucím katedry, která diplomovou práci zadala (nejčastěji v případě nepřítomnosti vedoucího práce).

Pokud student nestihne DP včas vypracovat a odevzdat (viz detailní informace), bude postupovat dle Směrnice děkana pro ZP a SZZ na ČVUT FEL, například může požádat o náhradní termín odevzdání; důležité je, že nepřichází o termín diplomové státní závěrečné zkoušky (SZZ).