Obsah

Volitelné předměty bakalářského programu

Student si může jako volitelný zvolit (téměř) libovolný předmět, který není součástí jeho studijního plánu. Výběrem volitelných předmětů si může student prohloubit znalosti ve studovaném oboru, absolvovat minor specializaci, případně si rozšířit všeobecné znalosti. Níže je uveden výčet možností, jakým způsobem lze přistupovat k volbě.

Volitelné předměty pro bakalářské studenty doporučené radou OI

Rada programu průběžně posuzuje kvalitu volitelných předmětů a doporučuje vybrané volitelné předměty studentům bakalářského studia na OI k zapsání.

Ucelenou volbou volitelných předmětů lze zestavit minor obor.

Úspěšnou evaluací rovněž prošly a rada programu doporučuje jako volitelné níže uvedené předměty.

Název Zkratka
Principy tvorby mobilních aplikací B6B39PDA
Programování grafiky B0B39PGR
Programování v jazyku C/C++ B6B36PJC
Seminář ACM z algoritmizace 1-5 A4B36ACM1
Základy testování software B6B36TS1
Matlab A0B17MTB
Massive Open Online Course A0X36MOOC

Zápis magisterských předmětů

Student podá proděkanovi žádost (formulář "univerzální"), která bude obsahovat:

  1. Odborné zdůvodnění studenta či doporučení učitele
  2. Studijní prospěch, ročník
  3. Souhlas učitele cílového předmětu

Proděkan rozhodne, v případě kladného rozhodnutí bude studentovi předmět okamžitě zapsán na studijním oddělení.

Minor obory

Pro informace o minor oborech navštivte tuto stránku.

 

Tělesná výchova