Obsah

AgentFly

AgentFly je multiagentní systém umožňující rozsáhlé simulace civilní i bezpilotní letecké dopravy. Systém integruje pokročilé plánování letových tras, decentralizované řešení kolizí s využitím detailních modelů letadel i okolního prostředí. AgentFly lze provozovat v plně distribuovaném režimu na více počítačích. Tento přístup umožňuje provádět simulace zahrnující velmi vysoké počty letadel. Systém také dovoluje měřit a vyhodnocovat množství parametrů a charakteristik probíhající simulace, díky čemuž lze detailně analyzovat chování simulované letecké dopravy, jako např. spotřebu paliva, hustotu provozu či dodržování bezpečných vzdáleností.

Každé letadlo v systému AgentFly je simulováno softwarovým agentem zodpovědným za plánování jeho trasy i za vyjednávání s ostatními letadly (resp. odpovídajícími agenty) o detekovaných konfliktech v naplánovaných trasách. To umožňuje bezpečný a bezkolizní let množství letadel v rámci téhož vzdušného prostoru.

Systém AgentFly byl navržen tak, aby podporoval simulaci vzdušného prostoru celé planety, přičemž pozice letadel jsou reprezentovány GPS souřadnicemi.

Během plánování své trasy musí letadlo brát v úvahu nejenom svou misi popsanou sérií bodů v prostoru (vysokoúrovňový plán), ale také další faktory jako např. terén, trvalé či přechodné zakázané zóny (Special Use Airspace, SUA), či počasí, a to jmenovitì vítr (všechna potřebná data poskytnul úřad Federal Aviation Administration, FAA). Simulovaná letadla musí také respektovat fyzická omezení skutečných strojů, specifikovaná v databázi Base of Aircraft Data, BADA (data poskytnul EUROCONTROL).

Pro zajištění bezpečnosti letů a dodržení bezpečných vzdáleností jsou detekované konflikty v naplánovaných trasách letadel řešeny automaticky, a to buď v kooperativním nebo nekooperativních režimu. Volba režimu závisí na schopnosti či ochotě příslušných letadel vzájemně komunikovat.

AgentFly používá metody automatického vyvažování výpočetní zátěže, jež zaručují efektivní průběh celé distribuované simulace na daném počtu počítačů. Systém byl úspěšně nasazen při simulaci více než 50 tisíc letadel pohybujících se ve vzdušném prostoru National Air Space, NAS. Simulace vycházela z dat o reálném letovém provozu v průběhu jednoho dne. Data poskytnul úřad FAA. Během dopravních špiček letového provozu AgentFly odsimuloval kolem šesti tisíc letadel v každém okamžiku.

Systém AgentFly poskytuje také nástroje pro prùbìžný sběr dat a následné vyhodnocení a analýzu chování celého systému za různých podmínek. Díky tomu bylo možné provést řadu měření a experimentů pokrývajících množství situací v letecké dopravě a systémových konfigurací.