Obsah

Mgr. minor: Počítačová grafika

Počítačová grafika zažívá mohutný rozvoj, zejména díky hernímu průmyslu a nástupu programovatelných karet (GPU). Na FEL jde o obor s dlouhou tradicí a propracovanou výukou, která má vysoké renomé v rámci ČR. Absolvent tohoto minor oboru najde dobré uplatnění v multidisciplinárních týmech, které potřebují vizuální ztvárnění výsledků či procesů.

Minor Počítačová grafika seznamuje se základními principy počítačové grafiky a s jejich praktickou aplikací. Podrobně seznámí s datovými strukturami a pokročilými algoritmy.

Garant minoru

 

  • prof. Ing. Jiří Žára, CSc.

 

 

Průchod studiem

Minor je tvořen čtveřicí předmětů, z nichž následující tři jsou povinné:

  • Algoritmy počítačové grafiky B4M39APG (v 1. semestru) - Cílem předmětu je, aby studenti porozuměli základním problémům počítačové grafiky a jejich řešením. Důraz je kladen na použití grafických primitiv ve 2D a 3D pro modelování a zobrazování scén, použití barevných modelů, obrázků, základním problémům a řešením fotorealistických zobrazovacích metod.
  • Datové struktury počítačové grafiky B4M39DPG (v 1. semestru) - Obsahem předmětu je seznámení se s datovými strukturami používanými v grafických algoritmech. Důraz je kladen na základní a hierarchické datové struktury nad bodovými a objektovými daty.
  • Výpočetní geometrie B4M39VG (zimní semestr) - Cílem výpočetní geometrie je analýza a návrh efektivních algoritmů pro určování vlastností a vztahů geometrických objektů. Výpočetní geometrie nachází uplatnění nejen v geometrických aplikacích, ale i v obecných vyhledávacích problémech.

Čtvrtý předmět si student volí podle svých preferencí z této skupiny:

  • Geometrie počítačového vidění a grafiky B4M33GVG (letní semestr) - Předmět navazuje na matematicky aparát lineární algebry, teorie pravděpodobnosti, numerické matematiky a optimalizace. Připravuje základy pro výpočetní geometrii, počítačové vidění, počítačovou grafiku, zpracování obrazu a rozpoznávání objektů v obrazech.
  • Multimédia a počítačová animace B4M39MMA (zimní semestr) - Předmět je zaměřen na výklad metod používaných v oblasti počítačové animace. Studenti porozumí jak rastrové animaci (převážně zpracování video sekvencí), tak i vektorové animaci a principům a algoritmům pro modelování pohybu a řízení vektorově reprezentovaných animovaných objektů.
  • Vizualizace B4M39VIZ (letní semestr) - V rámci tohoto předmětu budou studenti seznámeni s teoretickými základy vizualizace a seznámí se také s příklady vizualizace na konkrétních úlohách z praxe. Vizualizační metody jsou orientované na maximální využití technických možností počítačů, ale také na správné využití perceptivních schopností (a omezení) člověka. Vhodně zvolené vizualizační metody tedy mohou pomoci objevit skryté závislosti mezi danými daty, které nemusí být na první pohled zřejmé. Tím je umožněna přesnější analýza daných dat či hlubší vhled do problému, který daná data reprezentují.
  • Obecné výpočty na grafických procesorech B4M39GPU (zimní semestr) - Cílem předmětu je seznámení studentů se základními principy obecných výpočtů na grafických procesorech (GPGPU) a získání praktických zkušeností s návrhem a implementací aplikací využívajících pro urychlení výpočtů GPU. Důraz je kladen na získání praktických zkušeností s konkrétní technologií CUDA.
  • Realistická systéza obrazu B4M39RSO (letní semstr) - Předmět se zabývá technikami a algoritmy globálního osvětlování používanými pro vytváření realistických obrazů na počítači (realistický rendering).
  • Pokročilé metody interaktivní editace obrazu B4M39AIM (letní semestr) - Předmět srozumitelným způsobem prezentuje řadu moderních metod interaktivní editace digitálního obrazu a videa. Důraz je kladen především na algoritmy, které vynikají jednoduchostí implementace, ale zároveň mají zajímavý teoretický základ. Umožňuje tak skrze vizuálně atraktivní aplikace proniknout k hlubším teoretickým základům a ty následně aplikovat k řešení podobných problémů v praxi i mimo oblast zpracování obrazu..